Uvjeti poslovanja

 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

Livris Hotel (u daljnjem tekstu Hotel) plasira i prodaje usluge smještaja prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s Općim uvjetima poslovanja Hotela te isto postaje pravna obveza. Prilikom pružanja usluga u Hotelu primjenjuju se pravila propisana kućnim redom, ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 1. REZERVACIJA SMJEŠTAJA I PLAĆANJE

Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim korisnikom usluge smještaja. Svi zapisi se vode pod imenom osobe koja je uputila upit (ako je fizička onda ime i prezime, a ako je pravna onda puni naziv tvrtke sa svim podacima), te se ista smatra Nositeljem rezervacije. Nositelj rezervacije mora biti stariji od 18 godina i ovlašten je od drugo imenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba navedenih u upitu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju, Nositelj rezervacije potvrđuje da je on/ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu, te da su i oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije, Nositelj je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Upit za rezervaciju smještaja se smatra kao otvoreni upit proslijeđen Hotelu bilo kojim načinom komuniciranja u pisanom obliku (dopis, email, fax i sl.). Na temelju otvorenog upita, Hotel će Nositelju rezervacije pisanim putem dostaviti iznos troška rezervirane usluge i uvjete rezervacije. Rezervacija smještaja za odgovarajući termin je valjana samo ako je Nositelj rezervacije ispunio sve uvjete navedene u rezervaciji te nakon poslane pismene potvrde rezervacije od strane Hotela. Ako Nositelj rezervacije u dogovorenom roku ne ispuni tražene uvjete, rezervacija se smatra kao istekla opcija. Ispunjenjem dogovorenih uvjeta navedenih u rezervaciji prihvaćate Opće uvjete poslovanja Hotela te navedeno predstavlja formalno pravno zaključenje ugovora. U formalno pravnom smislu odgovornost uvijek ima Nositelj rezervacije i ne može svoju odgovornost prenijeti na osobe za koje je izvršio rezerviranje. Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. U tim slučajevima zadržavamo pravo odbijanja obrade upita za rezervacijom bez navođenja bilo kakvog razloga. Hotel zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ako je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena pogreškom korisnika. Dužnost Hotela je briga o pružanju usluga te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Hotel će sve obaveze izvršiti u potpunosti i na svojim standardima predviđen način, u dobroj vjeri i pažnjom savjesnog poduzetnika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima. Hotel se obvezuje poštovati privatnost svih svojih korisnika te njihove podatke neće dati na suglasnosti istih. Hotel prikuplja samo nužne podatke o korisnicima potrebne za izvršenje rezervacije. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Hotela i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 1. SMJEŠTAJ U HOTELU

Raspored smještajnih jedinica određuje recepcija. Ako gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će dodijeljenu službeno registriranu smještajnu jedinicu. Smještaj u sobi nije moguć prije 15 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluga.

 1. CIJENE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u važećem cjeniku smještaja kada je rezervacija potvrđena. Dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja (dodatne usluge koje se ostvaruju uz prethodnu najavu) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije na recepciji Hotela. Hotel zadržava pravo promjene cijena ako je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena. Hotel može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno.

 1. IZMJENE S VAŠE STRANE

Ako ste spriječeni putovati, imate pravo prenijeti Vašu rezervaciju na treće osobe ili na drugi termin. U navedenoj situaciji trebate obavijestiti Hotel u pisanom obliku najmanje 2 dana prije dolaska. Dok Hotel ne dobije pisani pristanak od druge osobe o preuzimanju rezervacije umjesto Vas, Vi ste odgovorni za ukupan račun naručenih usluga.

 1. OSTALE IZMJENE

Ako želite izvršiti promjene po već potvrđenoj rezervaciji, morate isto javiti Hotelu u pisanom obliku što je prije moguće. Hotel će se potruditi udovoljiti Vašim željama, ali ne može unaprijed jamčiti da će isto biti moguće.

 1. OTKAZI REZERVACIJA

Ako želite otkazati rezervaciju, isto je moguće učiniti email-om ili telefonski. Otkaz rezervacije se prihvaća samo od nositelja rezervacije ili osobe koja je zakonski ovlaštena isto izvršiti u njegovo ime. Za otkaz rezervacije, Hotel ima pravo na nadoknadu troškova prema storno troškovniku, ako rezervacijom nije drugačije definirano. Ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu rezervacije, Hotel primjenjuje sljedeći storno troškovnik: STORNO UVJETI ZA POJEDINAČNE REZERVACIJE – 48 sati prije dolaska – naplaćuje se 100 % od ukupnog iznosa rezervacije.

 1. IZMJENE I STORNA OD STRANE HOTELA

Hotel zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel zadržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

 1. PRIGOVORI

Sukladno članku 10. stavku 1. točki 10. Zakona u ugostiteljskoj djelatnost (NN 85/2015) gosti nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u Hotelu, pri čemu će Hotel bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Gost prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Eleganter d.o.o., Rapska 12, 10000 Zagreb, tel: +385 1 6465 115, mail: info@livrishotel.com. Pisani odgovor dostavit ćemo u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 1. DOLAZAK I ODLAZAK IZ SOBE HOTELA

Utvrđen je kućnim redom Hotela i nalazi se u svakoj sobi Hotela.

 1. OBAVEZE I ODGOVORNOST GOSTA

Kao gost, dužni ste posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja Hotela. Gost je dužan čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja, gost snosi odgovornost i za istu je dužan nadoknaditi trošak Hotelu.

 1. DODATNE USLUGE

Plaćanje dodatnih usluga je po dogovoru ili važećem cjeniku. Hotel ne preuzima odgovornost za usluge pružene putem drugih pružatelja usluga. Ako gost želi koristiti dodatne usluge, iste je potrebno unaprijed najaviti na recepciji Hotela.

 1. SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste. Bilo kakve dragocjenosti u sobi Hotela ostavljate na vlastitu odgovornost. Hotel ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljene i pohranjene u sefovima u sobama. Gubitak stvari ili krađa prijavljuje se recepciji Hotela i nadležnoj policijskoj postaji.

 1. KUĆNI LJUBIMCI

Dovođenje kućnih ljubimaca nije dozvoljeno.

 1. ODGOVORNOST HOTELA

Hotel ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u Hotelu, ako štetni događaj nije prouzročio Hotel ili njegovo osoblje krajnjom nepažnjom. Hotel nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se samo na višu silu (eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije, prekide i sl.). U slučajevima oslobađanja od obaveze izvršenja, odgovornost Hotela se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano uz rezervaciju. Hotel ne snosi odgovornost za reklamaciju koja bi proizišla zbog kvara mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. toplinske pumpe, bojlera, i sl. niti za prekid komunalnih usluga (struja, voda, plin i sl.). Hotel nije odgovoran za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda Hotela ili koje je van kontrole osoblja. Hotel nije odgovoran za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar aparata, ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, kao i namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge Hotela.

 1. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišna pristojba obračunava se prema važećim zakonskim propisima, a gost je dužan istu platiti istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKTA

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske. Hotel ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i samog objekta u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Hotel ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

 1. NAPOMENA

Pismenom potvrdom rezervacije smještaja, gost ili grupe gostiju, fizička ili pravna osoba, koja je izvršila rezervaciju u cijelosti prihvaća ove Uvjete. Opći uvjeti su dostupni na web stranici Hotela.

Livris Hotel   |   Rapska 12, 10000, Zagreb   |   Telefon: +385 1 6465 115   |   E-mail: info@livrishotel.com